20190511152318b2e.jpg 4 make taste by use fish sauce, lemon palm sugar